GD5000UV

다중 레이어 출력에 특화된 프린터


1) 다양한 색상 모드를 갖춘 다목적 프린터
2) 다중레이어 출력으로 투명필름 및 조명용 제품 제작에 탁월
3) 높은 내구성의 LED UV 램프
4) C|M|Y|K|Lc|Lm|Lk|GL|W 잉크 사용 가능


응용제품

제품사양

항목 세부사양
Print Head Ricoh Gen5i HEAD * 1~5pcs
Printing Technology Piezoelectric Inkjet
Ink Type LED UV Ink (1.5L ink tank)
Ink Color C / M / Y / K | C / M / Y / K / Lc / Lm + W | C / M / Y / K / Lc / Lm + W + GL | C / M / Y / K / Lc / Lm / Lk + W
Drying System Dual UV LED Lamps
​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ Width ​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​71.6 in (1820mm)
Acceptable Media Thickness ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ Maximum 39 mil (1mm)
​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ Weight​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​132 lb (60kg)
Printing Width 1800mm
Interface USB 2.0
Power AC 220V ± 10%, 50/60HZ
Dimensions / Weight 3350(W) X 750(D) X 1360(H)mm | 380Kg